Połączenie spółek

Połączenie spółek Consensus Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Consensus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 sierpnia 2019 roku zarządy spółek Consensus Company Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000099936)  i Consensus Innvestment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559503) uzgodniły plan połączenia w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie  całego majątku spółki Consensus Investment Sp. z o.o. ( spółka przejmowana) przez Consensus Company Sp. z o.o. ( spółka przejmująca)

 

Spółki uzgodniły i sporządziły  plan połączenia  zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych o treści jak w załączniku.

Załącznik PDF