Kontrahent

Informacja dla Kontrahenta (B2B) – potencjalnego Kontrahenta

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Consensus Company Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  (41-308) przy al. Piłsudskiego 92a (dalej Consensus Company Sp. z o.o.).

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora, bądź mailowo na adres: consensus@consensus.pl.  Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod@consensus.pl

Prosimy, aby w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, w pierwszej kolejności zwracali się Państwo z pytaniami do Administratora lub do Inspektora Ochrony Danych (kontakt mailowy).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

· zawarcia i realizacji umowy, na podstawie której opiera się współpraca – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą.

· kontaktu w sprawie wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku danych osobowych osób, których dane są przetwarzane na potrzeby podpisania i realizacji umowy o współpracę, w tym m.in.: osób uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta, pracowników/współpracowników Kontrahenta;

· realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO i odpowiednich przepisów prawa krajowego;

· realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu podpisania i realizacji umowy.

Na potrzeby realizacji powyższych celów Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Odbiorcy danych – komu Spółka może przekazać Państwa dane osobowe:

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz rachunkowych. Dane osobowe mogą być w niektórych przypadkach i w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa, które Państwu przysługują:

Przysługują̨ Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

– prawo dostępu do danych osobowych

Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Na podstawie Państwa żądania przekażemy Państwu informacje m. in. na temat zakresy, celu, podstawy prawnej czy sposobów przetwarzania danych osobowych. Możemy także przekazać Państwu kopię danych osobowych, które Państwa dotyczą.

– prawo sprostowania danych osobowych

Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

– prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, które Państwo dotyczą. Prosimy brać pod uwagę, że prawo to nie jest bezwzględne i jako Administrator możemy odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania.

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, uwzględniając następujące warunki:

– jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po weryfikacji uzasadnionego interesu i dokonaniu każdorazowej oceny.

– jeżeli zgłoszą nam Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

– jeżeli cel przetwarzania danych został osiągnięty, ale dane te wymagane są do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw co do przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, w zakresie, w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa. Zostaniecie państwo poinformowani o tym fakcie.

– prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych, które dostarczył Administratorowi, jeśli podstawą do przetwarzania była zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), bądź przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie

osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Prawo przysługuje również, gdyż przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają̨ Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. W niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę Administratora z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).